Projektet ”Ladan”

Projektet ”Ladan” har gjort att en samlingslokal vid hembygdsgården nu står färdig och på hembygdsdagen 8 augusti 2021 invigdes lokalen. En byggnadskommitté har planerat och drivit projektet och de svarar gärna på frågor. Följ hur arbetet fortskridit i bild och text.

Två bildspel

Titta på bildspelen och lyssna på låten tillägnad byggnationen av ”Ladan”: Vi har byggt om

Här finns ytterligare ett bildspel med flera bilder utan text:

En samlingslokal blir till – byggnadsvård och nybyggnation.

Beskrivning av projektet

Kustlandet har prioriterat projektet och Jordbruksverket har nu beviljat ansökan om projektstöd för Mötesplats Ladan – Etablering av en samlingslokal som både engagerar bygdens befolkning och besökare utifrån. Syftet med projektet är att både fylla behovet av en samlingslokal för bygdens invånare för möten, evenemang och sammankomster i Lunds by samt att tillgängliggöra en kulturmiljö för besökare.
Målet med projektet är att bygga en ändamålsenlig samlingslokal för evenemang och sammankomster i den byggnad som kallas Ladan.

Den beviljade ansökan kan du läsa sin helhet här. I den beskrivs

Målgrupper: • Hembygdsföreningens medlemmar och bygdens övriga innevånare. • Turister och andra som besöker södra kommundelen. • Lokala föreningar och företag. • Skolelever som kan göra tidsresor och få information om bygdens historia mm.

Mål på kort sikt: • Tillgodose behovet av en samlingslokal för föreningens egna verksamhet • Att ortens föreningar och privatpersoner har tillgång till en fungerande samlingslokal • Uppnå ett ökat intresse och engagemang i bygden för den nya lokalens betydelse som mötesplats • Ta tillvara, utveckla och tillgängliggöra kulturmiljön för invånare och besökare • Skapa bättre förutsättningar för lokala utbildningsaktiviteter.

Mål på lång sikt: • Uppnå ett ökat intresse för hembygdsföreningen genom att utveckla en bredare verksamhet som baseras på medlemmarnas önskemål. • En positiv utveckling av besöksnäringen inom natur- och kulturmiljöområdet i södra kommundelen. • Bli en mötesplats för företagare och andra aktörer som engagerar sig i utvecklingsarbete på landsbygden. • Att bygdens attraktionskraft ökar ytterligare så att fler flyttar in.

Beviljade medel

Beviljade medel från Landsbygdsprogrammet 2014-2020 (268 000 kr) och Kustlandet (132 000 kr) är sammanlagt 400 000 kr. Sparbanksstiftelsen har beviljat 400 000 kr och Västerviks kommuns bidrag är 180 000 kr. Totalt är 980 000 kr beviljat.

Arbetsprocesssen

Vecka 15 Nu är bygglovet för det invändiga arbetet beviljat av miljö- och byggnadsnämnden. Nu återstår att hålla ett tekniskt samråd där byggherre och kontrollansvarig innan startbesked kan ges.

Vecka 16 Vid byggnadskommitténs möte i veckan diskuterades det utvändiga renoveringsarbetet med yttertak och ytterväggar. Byggnaden är kulturminnesmärkt liksom hela Lunds by och ett nära samarbete med Länsstyrelsen behövs vid renovering samt anlitande av en antikvarisk expert. En tillståndsansökan om renovering påbörjas. Snickare är tillfrågad. Den utvändiga renoveringen ingår inte i de redan beviljade medlen utan särskild ansökan görs för detta hos bl a Länsstyrelsen. Information för intresserade om projektet planeras som ”Öppet hus”, men tidpunkten är osäker på grund av rådande läge.

Vecka 18 Styrelsemöte 28/4 och Byggnadskommittémöte 29/4. En kostnadskalkyl har gjorts för det utvändiga arbetet renovering av tak och taknock, hängrännor och yttre fasad. Antikvarisk expert är anlitad som rådgivare. Tillståndsansökan är inskickad till Länsstyrelsen. Läs mera om byggnadsminnen här.

Vecka 22 Byggnadskommittémöte 25/5. Uppdrag fördelas: sortering av taktegel, målning av vindskivor och nockbrädor, inköp av virke, ansvar för kontakter med myndigheter och konsulter, ansvar för materialinköp och kontakt med snickare mm. Vi väntar ytterligare beslut kring ansökningar från bl a Boverket om tillgänglighetsanpassning och Länsstyrelsen för byggnadsvård. En tydlig rutin för hantering av betalningar av fakturor för kommande redovisning behövs. Nu känns det som det är i gång.

Vecka 25 och 26 Byggnadskommittéemöte 17/6 planering av förberedelsearbete för det utvändiga arbetet bl a takarbetet och dränering kring Ladan. Boverket har beviljat medel totalt 50 000 kr till tillgänglighetsanpassning av lokalen – en ramp och anpassning av dörrar samt toalett. Anvisning för hantering, betalning och bokföring av fakturor är på plats. Skyltning med EU-loggor förbereds. Ladans interiör med föremål har fotograferats som dokumentation för eftervärlden. 23/6 tömdes Ladan på föremål som dels nu förvaras i hembygdsgården och dels i annan lada.

Lokalen är beräknad att kunna hysa 54 personer vid bordssittning och 90 personer vid biosittning enligt brandskyddsplan.

Vecka 30 Dräneringsarbete av mark framför ladan vid vägen har utförts.

Vecka 32 Länsstyrelsen har beslutat att ge tillstånd till yttre renovering av Ladan som omläggning av taket, reparation av fasad, vindskivor och hängrännor. Ett möte med den antikvariske experten Magnus Johansson planeras för att diskutera val av material och utförande. Det finns utmaningar i arbetet med den yttre renoveringen av väggar då grundstockar behöver bytas. Vid byggmöte diskuterades olika lösningar. Byte av grundstockar behöver ske innan arbetet med taket påbörjas. Planen är att arbetet med taket påbörjas i slutet av september. Byggnadsställningar behövs och trafikverket behöver kontaktas då arbete kommer att ske ut mot vägen.

Vecka 36 Nu är alla förberedelser klara för att sätta igång det yttre arbetet. Trafikverket har gett klartecken. Möte med antikvariske experten Magnus Johansson har genomförts och ytterligare ett är inplanerat tillsammans med snickare. Byggnadsställningar är ordnade. Virke som ska användas till vattbrädor och vindskivor är behandlade med roslagsmahogny. Nu närmar det sig byggstart!!!

Vecka 39 Efter noggranna förberedelser är äntligen bygget igång. Golvet invändigt har rivits ur. Fyllningen där har grävts bort. Bottenstockar och väggplattor som behöver bytas ut ersätts med nytt material. Virke som ska användas har synats noga så att det stämmer med det gamla. Viktigt har varit att virket är ”tätt” dvs träd som vuxit långsamt där det är tätt mellan årsringarna. Det är mycket mer hållbart än annat virke.

Vecka 40-41 Arbetet med fasaden fortsätter och takarbetet har påbörjats. Tegelpannor på taket mot trädgården har plockats ned och trasiga pannor har sorterats bort. Oljehärdad masonitskivor har lagts på taket för att säkerställa att taket blir tätt. Därefter har tegelpannorna lagts tillbaka igen och ett snörasskydd har monterats över det som ska bli den nya ingången till samlingslokalen. Byggnationen utvändigt beräknas bli klar i månadsskiftet oktober/november. Då ska andra delen av yttertaket också ha genomgått en renovering.

Vecka 44 Det utvändiga arbetet är klart! Det har varit en stor arbetsinsats av snickrande medlemmar under ledning av Göran Andersson. Tack vare den arbetsstyrkan blev arbetet klart på utsatt tid! Tack till alla, ingen nämnd, ingen glömd!!!

Vecka 45 Nu påbörjas det invändiga arbetet. Först ska ett innergolv läggas och ett innertak sättas upp. Det är många golvbjälkar som ska läggas så att det blir ett stadigt golv. Det tar ett par veckor.

Vecka 47 Positiva nyheter från Länsstyrelsen. Bidrag är tilldelade som ska finansiera insatsen från den antikvariske expertisen och det utvändiga arbetet. Det täcker den kostnad som räknats med i projektet.

Vecka 45-50 Det invändiga arbetet fortgår med att bygga golvbjälklag samt tak- och väggreglar och sedan isolera golv, innerväggar och tak. Ytterväggarna lutar lite utåt så en konstruktion behövdes för att få stabilitet. Den bestod i att förstärka takstolarna och spänna två vajrar diagonalt mellan väggarna på långsidorna och på så sätt säkra upp väggarna. Dusch- och toalettutrymme börjar ta form likaså köksdelen.

Januari – februari 2021 Efter ett juluppehåll fortsätter arbetet med att bygga den nya samlingslokalen inuti Ladan. Golvet som är färdiglagt täcks för att skyddas när väggar och tak byggs. Väggarna förses med träpanel förutom en ursprunglig vägg av breda plank som oljats in. De ursprungliga takbjälkarna är synliga och oljas in de också så att de får samma nyans som den ”gamla” väggen. Tak och väggar målas och blir klart under februari månad.

Mars – april 2021 Köksinredningen har kommit och monteras samt sätts på plats. Fönster och dörrar i lokalen monteras och de blir ett helt nytt utseende på lokalen… till det bättre! Fönstren och dörrar döljs av de svarta yttre dörrarna, som öppnas upp när lokalen används. Toalett- och duschutrymme blir också färdigställt. Toaletten är handikappanpassad och likaså blir ingången till lokalen försedd med ramp av sättgrus så att rullstolsburna och personer med rollatorer kan komma in med lätthet.

Maj – augusti 2021 Mycket småsaker att göra klart, men också stora. För att få lokalen godkänd behöver ventilationen lösas. Många olika förslag har tagits upp och diskuterats, till slut blev det en lösning där friskluft hämtas från vinden. Rödfärgning utvändigt där många medlemmar bidragit och det svarta har också fått sig en strykning. Köket har utrustats med porslin och övrigt.

8 augusti 2021 – Invigning under hembygdsdagen

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.